Slik har vi jobbet

Slik har vi jobbet

Noen lurer kanskje på hvordan vi har kommet frem til akkurat den rangeringen av de politiske partiene som vi har gjort. Vel, her kan du lese litt om hvordan vi har jobbet med å vurdere partiene foran stortingsvalget 2017.

 

Etter at partiene var ferdige med sine landsmøter laget vi en systematisk oversikt over alle partienes politikk på psykisk helse-feltet. Fordi programmene i stor grad er strukturert forskjellig har vi gått igjennom programmene fra a til å og notert oss relevant politikk i vår egen oversikt som var delt inn i følgende kategorier:

 • Helse og omsorg
 • Kommune
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Samhandling
 • Arbeid og velferd
 • Skole og utdanning
 • Brukermedvirkning
 • Frivillighet
 • Forskning
 • Pårørende
 • Andre politikkområder

Kriteriene

I forkant av at programmene ble evaluert ble det satt opp syv hovedkriterier som det ble lagt større vekt på. Disse hovedkriteriene er det Mental Helse Ungdom ønsker å fremheve fra sitt eget program som svært viktige for at alle barn og unge skal ha en best mulig psykisk helse:

 1. Psykisk helse i skolen
  Definisjon: At partiet krever et eget fag om psykisk helse, eller at partiet ønsker psykisk helse på timeplanen
 2. Førstelinjetjenester for barn og unge
  Definisjon: Lavterskel samtale- og behandlingstilbud for barn og unge, uten krav til henvisning i kommunene
 3. Opptrappingsplan for psykisk helse blant barn og unge
  Definisjon: En faglig og økonomisk styrking av de psykiske helsetjenestene for barn og unge, herunder førstelinjetjenesten til barn og unge, samt psykisk helsevern for barn, unge og unge voksne
 4. Forebygging av selvmord og psykiske lidelser
  Definisjon: En uttalt holdning om viktigheten av selvmordsforebygging og konkrete tiltak for å motvirke og redusere faktorer som påvirker barn og unges psykiske helse negativt, herunder mobbing
 5. Brukermedvirkning
  Definisjon: Styrke barn og unges rett og mulighet til medvirkning i, og utvikling av, alle tjenester som berører barn, unge og unge voksne lokalt, regionalt og nasjonalt
 6. Pårørende
  Definisjon: Styrke pårørendes stemme slik at de opplever å bli sett, hørt og tatt på alvor
 7. Frivillighetens rammebetingelser og betydning
  Definisjon: Styrke tilgangen til frie inntekter til frivilligheten, med særlig vekt på bruker- og pårørende organisasjoner på psykisk helsefeltet. Som anerkjenner frivillighetens rolle i arbeidet med barn og unge og deres psykiske helse

Disse syv hovedkriteriene danner altså grunnlaget for vurderingen. For hvert av disse kriteriene et parti treffer så gir det 10 poeng. Treffer partiet kun delvis på et slikt punkt har det gitt 8 poeng. I tillegg har vi vurdert partiene opp mot Mental Helse Ungdoms resterende politikk. Med det mener vi resten av våre ledende dokumenter som prinsipprogram og strategiprogram, men også tidligere uttalelser om ulike politikkområder. Der partiene har truffet på vår resterende politikk har det gitt 2 poeng.

Vurderingen

Selve vurderingen har blitt gjort blindt. Alle partienes punkter ble satt opp i en matrise der partinavn var fjernet fra dokumentet, herunder alle formuleringer som inkluderte partinavn. Deretter ble det gitt poeng ut fra de forhåndsdefinerte kriteriene. Vurderingen ble gjennomgått flere ganger, av flere personer for å motvirke bias i størst mulig grad.