Hvem er best på psykisk helse?

Hvem er best på psykisk helse?

Mental Helse Ungdom har vurdert partiene med størst sjanse for å bli valgt inn på Stortinget ved valget 11. september. Vurderingen er basert på hva Mental Helse Ungdom mener er viktig for at alle barn og unge skal ha en best mulig psykisk helse. I det legger vi blant annet psykisk helse i skolen, lavterskeltilbud, forebygging, brukermedvirkning og pårørendes rolle.

Vi har vurdert alle programmene med utgangspunkt i syv hovedkriterier som vi mener er avgjørende for å sikre en god utvikling for barn og unges psykiske helse, i tillegg har vi også gitt poeng til andre tiltak som vi mener er forenlig med det beste for barn og unges psykiske helse.

 

Les også: Slik har vi vurdert partiene

Vi har vurdert partiene ut fra det vi mener er et bredt spekter av ulike politikkområder som helse og omsorg, kommunale tilbud, spesialisthelsetjenester, samhandling, arbeid og velferd, skole og utdanning, brukermedvirkning, frivillighet, forskning, pårørende og andre politikkområder. I vurderingen har vi også lagt størst vekt på syv utvalgte hovedområder. Det er verdt å merke seg at ingen partier får terningkast 6. Årsaken til det er at selv om noen partier er flinke på psykisk helse, mener vi at det fortsatt kan gjøres mye mer. Under følger oversikten over de ulike partiene i rangert rekkefølge, fra best til dårligst.

terningkast hoyre

Høyre har gjennomgående god politikk på psykisk helsefeltet, og i stor grad politikk som angår barn og unge spesielt. De har særlig fokus på gode kommunale psykisk helse-tilbud og legger vekt på barn og unge i sin politikk.

Høyre har kommentert vurderingen: – Å gjøre en stor forskjell, kanskje til og med kunne forebygge psykiske helseproblemer, for unge mennesker har vært en viktig sak for Høyre i mange år – og en sak jeg personlig har vært opptatt av siden jeg begynte å engasjere meg i Unge Høyre.

Les hele tilbakemeldingen: Helseminister Bent Høie (H) om Mental Helse Ungdoms partivurdering: - En sak jeg har personlig har vært opptatt av

terningkast mdg

MDG har gjennomgående god politikk på psykisk helsefeltet, og i stor grad politikk som angår barn og unge spesielt. De fokuserer på forebygging fremfor reparasjon og ønsker en opptrapping av den psykiske helsetjenesten, med fokus på barn og ungdom. Livsmestring i skolen synes viktig for MDG, noe Mental Helse Ungdom har vært opptatt av i lang tid.

terningkast venstre

Venstres program er ikke like tydelige på barn og unges psykiske helse som partiene som gjør det best i denne vurderingen, men de har allikevel en hel del viktig politikk. Blant annet er de opptatt av å sørge for en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, noe som i Mental Helse Ungdom er helt avgjørende for å sikre en positiv utvikling for barn og unges psykiske helse i fremtiden.

terningkast rodt

Rødts politikk på psykisk helse er ikke det mest fremtredende, slik vi har vurdert det. De virker opptatt av behandling på bakgrunn av diagnoser, noe som ikke nødvendigvis gir de mest effektive behandlingsforløpene. Allikevel har de viktig politikk som blant annet handler om fokus på lavterskeltilbud og erfaringskompetanse.

terningkast krf

KrF utmerker seg ikke stort i vår vurdering. De har mye politikk om spesialisthelsetjenester, men mangler en hel del viktig, relevant politikk om kommunale tilbud. De gjør det allikevel bra på skole og psykisk helse der livsmestring og mobbing er sentrale tema.

terningkast sv

SV havner midt på treet i vår vurdering. Fokuset på psykisk helse på timeplanen er ett ord: «livsmestring». Selv om Mental Helse Ungdom er fornøyde med det er det ikke godt nok. De skårer gjennomgående svakt på konkret politikk om barn og unges psykiske helse, men reddes fra bunnplassering av enkelte svært viktige saker som eksempelvis opptrappingsplan.

Sosialistisk Venstreparti kommenterer vurderingen: – Jeg stiller meg litt uforstående til vurderingen av SV. Det aller viktigste vi kan gjøre for å bedre psykisk helse i samfunnet er å jobbe for rettferdig fordeling og kamp mot ulikhet, som er SVs hovedsak dette valget. I samfunn med store forskjeller er det mindre tillit og usikkerhet, som igjen fører til mer stress og angst i befolkningen. Derfor er kamp mot de økte forskjellene i Norge også kamp for bedre psykisk helse, sier Andrea Sjøvoll, leder i Sosialistisk Ungdom til Mental Helse Ungdom. Les hele kommentaren her.

terningkast ap

Selv om Arbeiderpartiet skårer bra på at de ønsker en tverrfaglig opptrappingsplan om psykiske lidelser, forebygging og tidlig helsehjelp er det fortsatt mye som mangler. Kommunenes oppgaver er lite beskrevet og tiltak for å bedre psykisk helsevern for barn og unge er så godt som fraværende, med unntak om bedre samhandling mellom skole og barne- og ungdomspsykiatrien.

Arbeiderpartiet kommenterer vurderingen: – Arbeiderpartiet har en stor del om psykisk helse og unge i vårt partiprogram, og det har også vært en av sakene vi har løftet i denne valgkampen, fordi vi er bekymret over at flere unge nå rapporterer om økt press og psykiske lidelser. Det sier politisk rådgiver for arbeiderpartiets stortingsgruppe, Ellen Rønning-Arnesen. – Vi må innrømme at vi er litt overrasket over så lav skår i testen. Arbeiderpartiet støtter alle de sju punktene dere har vurdert programmene etter. Vi kan love en storsatsing på unges psykiske helse hvis vi vinner valget, sier hun. Les hele kommentaren fra Arbeiderpartiet her.

terningkast sp

Helhetsinntrykket av Senterpartiets politikk på barn og unges psykiske helse er at det er gjennomgående lite om barn og unges psykisk helse. Det finnes allikevel noe gode tiltak, som selvmordsforebygging og styrking av skolehelsetjenesten, men de mangler også viktige tiltak som kunne bidratt til å styrke tilbudet på psykisk helsefeltet, særlig for barn og unge.

terningkast frp

FrP sitt program har svært store mangler når det gjelder barn og unges psykiske helse. Det er gjennomgående få tiltak for å styrke barn og unges psykisk helse. Kommunale tjenester og forebygging nevnes i liten grad og psykisk helse i skolen er fraværende. De skårer ikke på noen av Mental Helse Ungdoms hovedkriterier. 

Fremskritspartiet kommenterer vurderingen: - Fremskrittspartiet har i dette valgprogrammet valgt å være mindre detaljert i håp om at flere leser hele programmet. Også fordi vi for første gang har sittet i regjering, så har vi innfridd veldig mye av det som stod i vårt forrige program. For FrP er det man gjør viktigere enn det man sier. Les hele kommentaren fra FrP her.