Frifond

Frifond

Frifond er en ordning der lokallag kan søke penger til aktivitet. Selve ordningen forvaltes av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og er beregnet på frivillige organisasjoner. LNU har egne retningslinjer for organisasjoner, mens Mental Helse Ungdom har sine egne retningslinjer for bruk av Frifond. 

Retningslinjer for Frifond

Retningslinjer for Mental Helse Ungdoms interne tildelinger av Frifond
Vedtatt av Mental Helse Ungdoms sentralstyre 14.02.2015

 

Søknader og saksbehandling

1. 
Mental Helse Ungdoms utbetaler fortløpende Frifondsmidler til lokallagene på bakgrunn av søknad.

2.
Utvalg, grupper eller andre strukturer som inngår i et lokallag kan kun søke Frifond gjennom sitt lokallag.

3.
Søknadene skal inneholde opplysninger om formål, og en beskrivelse av prosjektet eller aktiviteten, hvor mye det søkes om, samt et budsjett for søknadsformålet.

4.
Søknadene behandles av Mental Helse Ungdoms administrasjon. Saksbehandlingstid for søknader er maksimalt ti virkedager.

5.
Det totale tilskuddet, med unntak av administrasjonstilskuddet nevnt i pkt 10, skal være formidlet til lokallagene innen 1. desember i tilskuddsåret.

Klager

6.
Klageinstans oppnevnes av Mental Helse Ungdoms sentralstyre. Dersom sentralstyret ikke har oppnevnt en klageinstans, er Arbeidsutvalget klageinstans.

7.
ventuelle klager på administrasjonens søknadsbehandling må varsles skriftlig til administrasjonen innen fem virkedager etter at tildelingen er gjort kjent. Klager skal behandles innen fem virkedager etter at de er mottatt.

8.
Dersom administrasjonen på bakgrunn av klage ikke endrer sitt opprinnelige vedtak, skal klagen uten unødig opphold oversendes klageinstansen.

9.
Klageinstansens vedtak er bindende i en ny behandling. Klageinstansens vedtak skal iverksettes av administrasjonen uten unødig opphold, og kan ikke påklages.

Administrasjonstilskudd

10.
Mental Helse Ungdom sentralt beholder 5% av tilskuddet for å dekke administrasjon av ordningen.

Bruk av Frifondsmidler

11.
Frifondstilskuddet skal gå til aktivitet i lokallagets regi.

12.
Frifondstilskuddet skal benyttes samme kalenderår som midlene mottas.

13.
Frifondstilskuddet skal ikke:
a. brukes til å lønne ansatte
b. brukes til innsamlingsaktivitet
c. brukes til å bygge egenkapital
d. brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet
e. brukes til innkjøp av rusmidler
f. brukes i strid med Mental Helse Ungdoms formål
g. brukes i strid med lokallagets årsmøte- eller styrevedtak

Sentralstyrets forvaltning av Frifondsmidlene

14.
Mental Helse Ungdoms sentralstyre har anledning til å regulere hvor mye midler som maksimalt kan omsøkes per søknad. Mental Helse Ungdom skal varsle lokallagene uten unødig opphold dersom denne grensen endres. Maksimal søknadsgrense skal oppgis på gjeldende søknadsskjema.

15.
Mental Helse Ungdoms sentralstyre har anledning til å holde tilbake en skjønnsmessig andel av det totale Frifondstilskuddet fra LNU frem til 1. juli hvert år, for å sikre at det er tilgjengelige Frifondsmidler til nye søknader og aktiviteter andre halvår.

Lokallagenes rapporteringsplikt

16.
Lokallag som mottar frifondsmidler plikter å sende revidert regnskap der frifondsmidlene er inntektsført og utgiftsført i henhold til søkt aktivitet. Dette skal sendes sammen med årsrapport innen 15.mars hvert år, sammen med eget rapportskjema for bruk av frifondsmidlene. Rapporten skal inneholde en beskrivelse av gjennomføringen av tiltakene midlene er benyttet til.

17.
Det gis ikke anledning til å søke om Frifond for lokallag som ikke har levert årsrapport og revidert regnskap hvor bruk av Frifondsmidler er rapportert. Unntak gjelder for lokallag som ikke har søkt om Frifond tidligere år. Lokallag som ikke har levert årsrapporten innen 15. mars kan miste muligheten til å motta Frifond.

18.
Det gis ikke anledning til å søke om Frifond for lokallag som ikke gjennom årsrapporten bekrefter at Frifondsmidler fra forrige kalenderår i sin helhet er brukt slik de ble søkt om, eller slik de ble søkt om endret, og at det ikke gjenstår penger som ikke er brukt.

Reaksjonsmuligheter og kontrollhandlinger

19.
Lokallagene kan pålegges å tilbakeføre de midlene de er blitt tildelt dersom de ikke anvendes, alternativt ikke anvendes til det formålet de søkte om støtte til i utgangspunktet.

20.
Ved mistanke om mislighold av tildelte midler kan Mental Helse Ungdom kreve bokettersyn i lokallaget.

Særlig om rapporteringsplikt når et lokallag søker Frifond flere ganger samme kalenderår

21.
Lokallag som søker Frifondsmidler flere ganger samme kalenderår, må i påfølgende søknader i kalenderåret bekrefte at minst ¾ av Frifondsmidlene som er mottatt tidligere samme år er benyttet. Bekreftelsen skal signeres av styreleder eller annen person med signaturrett for lokallaget.

22.
Lokallag som søker Frifondsmidler flere ganger samme kalenderår, må i påfølgende søknader legge ved minst ett bilde som viser at lokallaget har hatt aktivitet siden forrige søknad.

Les mer