Bergensmodellen

Om Bergensmodellen

Bergensmodellen er en måte å drive et lokallag på. Modellen har blitt laget ved å samle ulike praksiser fra Mental Helse Ungdoms lokallag som ser ut til å medføre høy aktivitet skapt av mange frivillige, i motsetning til at noen få aktive frivillige står for all aktiviteten. I tillegg til at lokallagene gjennom Bergensmodellen får etablert en kultur som sørger for at lokallaget overlever naturlige utskiftninger i styret, har vi også sett at lokallag som tilnærmer seg Bergensmodellen legger til rette for at mange unge får delta i en inkluderende arena hvor de opplever vekst og mestring gjennom selv å forsøke å planlegge og gjennomføre aktivitet. Dette bidrar til bedre psykisk helse.

Utviklingen av Bergensmodellen er gjennomført med prosjektstøtte fra Extrastiftelsen.

Inkludering av nye medlemmer

Den viktigste delen av rekruttering av frivillige er måten frivillige blir møtt på når de deltar i aktivitet. Det er fullt mulig for et treffsted å oppnå en stor tilstrømming av nye gjester på treffstedet uten at disse gjestene kommer tilbake mer enn en gang, og uten at de selv begynner å ta aktivt del i det å skape nye aktiviteter knyttet til treffstedet. Nøkkelen ligger i hvordan både nye og gamle besøkende møtes og inkluderes av andre på treffstedet. Denne artikkelen inneholder noen få og enkle tips for å legge til rette for god inkludering.

Prosjektplan

Bergensmodellens prosjektplanleggingsverktøy er et enkelt redskap for å organisere og planlegge små og store aktiviteter i fellesskap. Bruk av verktøyet er er ment å legge til rette for at flest mulig frivillige opplever lav terskel og høy motivasjon for å bidra til å skape aktivitet sammen.