Om oss

Om oss

Menta Helse Ungdom AS

Mental Helse Ungdom AS leverer foredrag, rådgivning og undervisning innen Mental Helse Ungdoms kompetanseområder.

Selskapet er eid av Mental Helse Ungdom, og alt eventuelt aksjeutbytte tilfaller Mental Helse Ungdoms formål.

 

 

Rådgivningstjenester knyttet til brukermedvirkning

 

Kurs og undervisning

 

Foredragsholdere

Les mer

Vedtekter

ORGANISASJONENS FORMÅL OG VIRKSOMHET

§ 1 ORGANISASJONENS NAVN OG FORMÅL

1.1

Organisasjonens navn er:

Mental Helse Ungdom

Mental Helse Ungdom ....... (regionens navn)

Mental Helse Ungdom....... (kommunen/områdets navn)

1.2

Organisasjonens internasjonale navn er: The Norwegian Association of Youth Mental Health.

1.3

Mental Helse Ungdom er en landsomfattende organisasjon organisert i sentralledd, regionråd og lokallag.

1.4

Mental Helse Ungdom er en selvstendig organisasjon.

 

Forholdet til Mental Helse er regulert gjennom en samarbeidsavtale.

 

1.5

Mental Helse Ungdom er en interesseorganisasjon som jobber for at alle barn og unge skal ha en best mulig psykisk helse.

 

Ingen skal ha det så vanskelige at døden blir eneste utvei.

 

1.6

Mental Helse Ungdom er partipolitisk uavhengig og er åpen for ungdom som har eller har hatt psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte, uavhengig av religion, livssyn, etnisitet, funksjonsnivå og seksuell orientering, kjønnsidentitet og for øvrig støtter organisasjonens formål.

 

§2 VIRKSOMHET

2.1

Mental Helse Ungdoms vedtekter og program legger grunnlaget for virksomheten mellom landsmøtene.

2.2

Organisasjonens administrasjon betjener de ulike organisasjonsleddene og ivaretar den daglige driften. Sentralstyret har arbeidsgiveransvaret for administrasjonen.

2.3

Hele organisasjonen er forpliktet til å følge Mental Helse Ungdom sitt profilprogram.

§ 3 MEDLEMSKAP

3.1

Medlemmene står tilsluttet lokallag eller sentralleddet der lokallag ikke finnes.

 

I organisasjonen kan det tegnes følgende medlemskap:

 

Hovedmedlemskap

 

Æresmedlemskap

 

Personer som har mottatt minst ett hederstegn innehar æresmedlemskap i Mental Helse Ungdom. Æresmedlemskapet har ingen aldersgrense og gir ingen demokratiske rettigheter i organisasjonen.

 

 

3.2

Medlemskap tegnes ved innbetaling av kontingent for inneværende kalenderår.

3. 3

Utmelding skjer ved henvendelse til Mental Helse Ungdoms administrasjon

3. 4

Medlemmer med mer enn ett års kontingentrestanse kan ansees å ikke lenger oppfylle vilkårene for medlemskap og kan bli strøket som medlem.

3.5

Hovedmedlemmer blir per 31.12. det året de fyller 31 år utmeldt av Mental Helse Ungdom og får tilbud om medlemskap i Mental Helse.

 

På samme tidspunkt mister medlemmet sine demokratiske rettigheter, og må i de tilfeller medlemmet innehar verv, umiddelbart fratre disse.

 

§ 4 MEDLEMSLISTER

4.1

Medlemslister skal kun brukes til interne formål i Mental Helse Ungdom. Medlemslisten skal oppbevares forsvarlig og det er ikke anledning til å utlevere informasjon fra våre medlemslister til noen utenfor Mental Helse Ungdom.

 

Unntak fra denne bestemmelse skal behandles av sentralstyret.

§ 5 FINANSIERING – MEDLEMSKONTINGENT

5.1

Organisasjonens virksomhet finansieres gjennom medlemskontingent, offentlige tilskudd og gjennom gaver og andre inntekter dersom dette ikke endrer organisasjonens uavhengige stilling og karakter.

5.2

Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet, og fordeles med 30% til organisasjonen sentralt og 70% til lokallag.

 

Der det ikke er lokallag går medlemskontingenten til sentralleddet.

5.3

Medlemskontingenten innkreves av administrasjonen.

5.4

Avregning og oppgjør av den innbetalte kontingent mellom organisasjonen sentralt og lokallag skal skje innen seks måneder etter at årsrapport, revidert og godkjent regnskap og årsberetning er mottatt jamfør § 19.7

§ 6 ANSETTELSER

6.1

Arbeidsgiveransvaret skal følge det organisasjonsledd som har økonomisk mulighet og myndigheten til det.

6.2

Mental Helse Ungdom har arbeidsgiveransvar for alle som er ansatt av sentralstyret.

 

 

6.3

Ansatte i lokallagene, samt administrasjonen, kan ikke inneha års- og landsmøtevalgte tillitsverv i det samme styret som har arbeidsgiveransvaret for vedkommende, men kan tiltre styret med tale- og forslagsrett.

 

Midlertidige ansettelser er unntatt denne bestemmelse.

 

 

§ 7 FORFØYNINGER

7.1

Sentralstyret kan med minst 2/3 flertall og med øyeblikkelig virkning suspendere, utelukke eller ekskludere medlemmer som bryter organisasjonens vedtekter eller vedtak, eller opptrer på en måte som er egnet til å skade Mental Helse Ungdoms målsettinger og/eller virksomheten innad og utad.

7.2

Krav fra enkeltmedlemmer eller styrer om forføyninger skal

fremmes for og behandles av sentralstyret.

7.3

I sak om forføyning har partene rett til å være til stede for å komme med sin versjon av saken før vedtak fattes, men har ikke rett til å være tilstede når sentralstyret skal fatte vedtaket. 

 

Partene har også rett til å gjøre seg kjent med alle opplysninger som sentralstyret sitter inne med om forføyningssaken.

7.4

Partene kan stille sammen med en talsperson/bisitter i møtet der saken behandles. I så fall skal sentralstyret orienteres om dette senest tre virkedager på forhånd.

 

Utgifter i forbindelse med behandling av saken dekkes av Mental Helse Ungdom. Dersom det er lokallag som er den tapende part kan omkostninger ilegges laget. Omkostninger skal aldri ilegges enkeltpersoner.

7.5

Når vedtak er fattet, skal partene få utskrift fra møteprotokollen som viser sentralstyrets vedtak.

7.6

Vedtaket om forføyning er endelig.

Etter anmodning fra partene kan saken likevel tas opp til ny behandling i sentralstyret hvis det foreligger ny informasjon i saken.

 

Sentralstyret kan likevel avvise saken og opprettholde sitt forføyningsvedtak hvis opplysningene etter sentralstyrets oppfatning ikke vil føre til et annet vedtak.

 

Saken kan da ankes til Mental Helse Ungdoms desisjonskomite, som avgjør saken i henhold til reglene i § 24.3.

 

7.7

Når det er truffet vedtak om forføyning underrettes partene skriftlig ved å motta kopi av selve vedtaket og saksdokumentene. Andre parter underrettes skriftlig om selve vedtaket.

§ 8 HABILITET I SAKSBEHANDLINGER FOR MEDLEMMER AV MENTAL HELSE

UNGDOM

 8.1.

Habilitetsspørsmål skal avgjøres i tråd med bestemmelsene som er fastsatt for offentlige tjenestemenn i §§ 6, 7 og 8 i Forvaltningsloven.

 

§ 9 LANDSMØTET

9.1

Landsmøtet er Mental Helse Ungdoms høyeste myndighet.

 

Landsmøtet skal minst avholdes hvert andre år innen utgangen av november.

9.2

Landsmøtet skal sammen med saksliste og orientering om tidsfrister, kunngjøres senest åtte uker før møtet. Dette skal skje skriftlig til lokallagene.

9.3

Sentralstyret samt desisjonskomiteen plikter å være tilstede på landsmøtet.

 

9.4

Til Landsmøtet kan følgende møte:

 

Med tale, forslags- og stemmerett:

 

·         Lokallagets to delegater.

·         Sentralstyret.

 

Med tale- og forslagsrett:

 

·         Representant fra sentralstyret i Mental Helse i tillegg til Mental Helses sentralstyrerepresentant i Mental Helse Ungdoms sentralstyre.

·         Generalsekretær har tale- og forslagsrett, og kan delegere talerett videre til saksbehandler.

·         Valgkomiteen har talerett under sak om valg.

·         Desisjonskomiteen.

 

Uten tale- forslags- og stemmerett:

·         I tillegg kan lokallagene, for egen regning, møte med observatører fra lokallagene

 

9.5

Saker som ønskes behandlet på Landsmøtet må være innsendt til sentralstyret senest fire uker før møtet.

9.6

Endringer i vedtektene kan bare foretas med 2/3 flertall av stemmene på Landsmøtet.

9.7

Forslag til vedtektsendringer må fremsettes skriftlig, med begrunnelse, og være tilsendt sentralstyret senes fire uker før Landsmøtet avholdes. Sentralstyret avgir innstilling til forslag.

9.8

Lokallagene må oppfylle vedtektenes §19.7 for å kunne delta i Landsmøteforhandlingene.

9.9

Ekstraordinært landsmøte kan kun avholdes når sentralstyret med 2/3-delsflertall finner det nødvendig, eller når mer enn halvparten av lokallagene skriftlig krever det, og samtidig opplyser hvilken sak som ønskes behandlet.

 

I ekstraordinært landsmøte kan kun den sak som er kunngjort i innkallingen behandles.

 

 § 10 SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ LANDSMØTET

10.1

Konstituering av landsmøtet

 

Navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer

 

Valg av møteleder og sekretær for landsmøtet

 

Valg av to protokollunderskrivere

 

Valg av tellekorps på tre medlemmer

 

Godkjenning av forretningsorden

10.2

Godkjenning av organisasjonens årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden samt desisjonskomiteens rapport.

10.3

Fastsettelse av program for kommende landsmøteperiode.

 10.4

Behandling av kontingent.

 

10.5

Fastsettelse av styrehonorar for sentralstyret.

 

10. 6

Fastsettelse av tentativt budsjett for kommende landsmøteperiode.

10.7

Eventuelle forslag om endringer av organisasjonens vedtekter, som foreslått etter §§ 9.6 og 9.7.

10.8

Saker som er foreslått etter § 9.5.

10.9

Valg av sentralstyre for Mental Helse Ungdom, bestående av landsleder, 1. nestleder, 2. nestleder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen.

 

Landsmøtet er forpliktet til å sikre at et flertall i det valgte sentralstyret, til sammen består av barn og unge til og med 30 år som har en psykisk lidelse og/eller er pårørende.

 

Det skal ved valg etterstrebes en lik kjønnsmessig fordeling.

 

 

10.10

Valgene skjer for hele landsmøteperioden og alle velges hver for seg.

 

Til sentralstyret og øvrige landsmøtevalgte komiteer kan kun velges medlemmer som oppfyller kravene til medlemskap i hele landsmøteperioden.

10.11

Valg av valgkomité på to medlemmer, samt ett varamedlem etter innstilling fra sentralstyret.

10.12

Valg av registrert eller statsautorisert revisor etter innstilling fra sentralstyret.

 

For ekstern revisor gjelder ingen aldersgrense.

10.13

Valg av desisjonskomite på 4 medlemmer etter innstilling fra valgkomiteen. I tillegg velger Sentralstyret to fullverdige medlemmer til komiteen på sitt første møte.

§ 11 MØTELEDELSE OG STEMMEGIVNING PÅ LANDSMØTET

 11.1

Landsmøtet ledes av en møteleder og sekretær som velges ved møtets åpning. (jfr. § 10.1)

11.2

For å kunne delta i møtets forhandlinger med tale- og forslagsrett, samt stemmerett, må man ha betalt medlemskontingenten for inneværende år.

11.3

Med de unntak som følger av vedtektene treffes alle beslutninger med alminnelig flertall.

11.4

Alle valg skal foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag til

samme tillitsverv.

 

 

 

11.5

Med unntak av § 11.4 skjer behandlingen av saker gjennom åpne avstemninger. Dersom en delegat krever det, skal avstemningen foregå skriftlig.

11.6

Sentralstyret har ikke stemmerett under behandling av årsberetning og regnskap.

11.7

Det føres protokoll over Landsmøtets forhandlinger, og alle forslag, vedtak og valg skal føres inn.

§ 12 SENTRALSTYRET

12.1

Sentralstyret er ansvarlig overfor landsmøtet og er organisasjonens høyeste myndighet mellom landsmøtene.

12.2

Generalsekretær har tale- og forslagsrett, og kan delegere talerett videre til saksbehandler.

§ 13 SENTRALSTYRETS OPPGAVER

13.1

Styremøter skal holdes så ofte virksomheten og forvaltningen av Mental Helse Ungdom krever det.

13.2

Sentralstyret skal vedta organisasjonens årsregnskap og årsberetning. Dette skal legges frem for landsmøtet for endelig godkjenning.

13.3

Sentralstyret skal utarbeide årlig budsjett og handlingsprogram på bakgrunn av tentativt budsjett og program vedtatt på landsmøtet.

13.4

Sentralstyret er vedtaksdyktige når minst halvparten av det til enhver tid sittende styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

 

13.5

Sentralstyret skal lede virksomheten i samsvar med Mental Helse Ungdoms vedtekter og program.

13.6

Sentralstyret kan blant medlemmene oppnevne utvalg til spesielle oppgaver.

Styret fastsetter instruks og mandat for slike utvalg.

13.7

Sentralstyret fastsetter styreinstruks.

13.8

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen skal godkjennes på neste ordinære styremøte.

13.9

Ved fratreden i sentralstyret kan det gjenværende sentralstyret konstituere allerede valgte sentralstyremedlemmer til leder og/eller nestleder(e) og styremedlemmer.

 

§ 14 ARBEIDSUTVALGETS OPPGAVER

14.1

Arbeidsutvalget (AU) sentralstyrets utøvende organ, og høyeste myndighet mellom sentralstyremøtene. AU skal særlig iverksette sentralstyrets vedtak, representere organisasjonen utad og holde regelmessig forbindelse med lokallagene.

 

14.2

AU skal møtes så ofte virksomheten og forvaltningen av Mental Helse Ungdom krever det.

 

14.3

AU skal møtes før hvert ordinære sentralstyremøte.

14.4

AU består av:

- Landsleder

- 1. nestleder

- 2. nestleder

 

Arbeidsutvalgets medlemmer har møteplikt.

 

Som sekretær med tale- og forslagsrett møter Generalsekretær. Generalsekretær kan delegere tale- og forslagsrett videre til saksbehandler.

 

14.5

AU er vedtaksdyktig når alle medlemmene er til stede. Alle saker i AU avgjøres ved alminnelig flertall.

14.6

AU har ansvaret for å følge opp den daglige drift av organisasjonen mellom styremøtene.

 

14.7

AU står fritt til å uttale seg om enkeltsaker i tråd med vedtatte program.

 

14.8

Innkalling med sakspapirer sendes medlemmene senest 3 dager før møtet tar til.

14.9

Det føres protokoll fra arbeidsutvalgets møter.

 

14.10

Sentralstyret kan gjennom instruks vedta nærmere bestemmelser for arbeidsutvalget.

§ 15 OPPLØSNING

§ 15.1 Om organisasjonen oppløses skal slik vedtak fattes med 2/3 flertall på to påfølgende Landsmøter hvor det ene er ordinært.

§15.2 Opphører organisasjonen, skal organisasjonens midler anvendes til det beste for ungdom og psykisk helse, etter beslutning av det siste landsmøtet som gjør endelig vedtak om oppløsning.

 

REGIONRÅDENES FORMÅL OG VIRKSOMHET

§ 16 REGIONRÅDENES NAVN OG FORMÅL

16.1

Regionrådenes navn er:

 

Mental Helse Ungdom Sør, Mental Helse Ungdom Øst, Mental Helse Ungdom Vest, Mental Helse Ungdom Midt og Mental Helse Ungdom Nord

16.2

Lokallag av Mental Helse Ungdom i regionen utgjør regionrådet.

16.3

I regionrådet møter styreleder i lokallaget samt et medlem oppnevnt av styret i lokallaget med hver sin stemme. Stemmene kan ikke delegeres dem imellom.

16.4

Regionrådet er ikke en selvstendig juridisk enhet og innehar kun en politisk rolle i organisasjonen.

16.5

Regionrådet ledes av en møteleder og sekretær som velges ved møtets åpning.

16.6

For å kunne delta i regionrådets saksbehandling må man være leder av lokallaget eller være oppnevnt av styret i lokallaget man representerer.

16.7

Sentralstyret har ansvar for å kalle inn til regionrådsmøter.

 

Et flertall av lokallagene i regionen kan også forestå slik innkalling.

 

16.8

Lokallagene i regionen samt sentralstyret står fritt til å fremme saker til politisk behandling i regionrådet.

16.9

Regionrådet har anledning til å fremme innstilling på politiske saker til landsmøtet.

16.10

Alle saker regionrådet behandler skal avgjøres med 2/3 flertall.

16.11

Regionrådene oppnevner representanter til Mental Helses fylkesstyrer.

 

Der det ikke er stiftet regionråd, oppnevner sentralstyret representantene.

 

Sentralstyret kan delegere slik oppnevning til arbeidsutvalget.

16.12

Lokallagene er forpliktet til å sikre at et flertall av de som møter i regionrådet, til sammen består av barn og unge til og med 30 år som har en psykisk lidelse og/eller er pårørende.

 

LOKALLAGENES FORMÅL OG VIRKSOMHET

§ 17 LOKALLAGETS NAVN OG FORMÅL

 17.1

Lokallagets navn er:

 

Mental Helse Ungdom....... (kommunen/områdets navn)

 

Medlemmer i Mental Helse Ungdom bosatt i lokallagets område er medlemmer i lokallaget.

 

Dersom det er ønskelig kan medlemskapet knyttes til et annet lokallag.

17.2

Lokallagene er selvstendige økonomisk og juridiske enheter, med de plikter og det ansvar dette medfører, men likevel underlagt sentrale vedtak og retningslinjer som i henhold til vedtektene er gjort gjeldende for hele organisasjonen.

 

Alle lokallag plikter å registrere seg i enhets- og frivillighetsregistrert

 

Lokallaget skal arbeide i samsvar med Mental Helse Ungdoms vedtekter og program, og ha som oppgave å organisere og koordinere organisasjonens oppgaver i kommunen/kommunene/bydelen/bydelene.

§ 18 FINANSIERING

18.1

 

Lokallagets virksomhet finansieres gjennom kontingentandelen som tilfaller lokallaget, offentlige tilskudd og gjennom midler fra andre interesserte, dersom dette ikke endrer lagets uavhengige stilling og karakter.

 

Det er ikke anledning for lokallaget til å ta opp lån.

 

18. 2

Sentralstyret kan på ethvert tidspunkt kreve bokettersyn i lokallaget.

§ 19 ÅRSMØTET

19.1

Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet.

19.2

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av februar måned.

19.3

Innkalling til årsmøtet skal, sammen med kunngjøring av saksliste skje skriftlig til alle medlemmer i lokallaget senest fire uker før årsmøtet.

19.4

Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte, må være innsendt til styret senest to uker før årsmøtet. Innsendte saker må være behandlet av styret før årsmøtet.

19.5

Dersom årsmøte i et lokallag ikke blir holdt senest to måneder etter fristens utløp, kan sentralstyret gjennomføre årsmøte for lokallagets regning.

19.6

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når lokallagets styre eller sentralstyret finner det nødvendig, eller når minst 20 % av medlemmene skriftlig krever det og samtidig opplyser hvilken sak som ønskes behandlet.

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte med saksliste skal skje skriftlig til alle medlemmer innen en uke før møtet finner sted.

19.7

Årsrapport på fastsatt skjema med tilhørende årsberetning, årsregnskap med revisjonsberetning, handlingsplan, budsjett og årsmøteprotokoll skal sendes administrasjonen uoppfordret innen den 15. mars hvert år.

§ 20 SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆRT ÅRSMØTE

20.1

 

Konstituering av årsmøtet

 

Navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer

 

Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet

 

Valg av to protokollunderskrivere

20.2

Årsberetning og revidert regnskap for forrige kalenderår fra revisor behandles og godkjennes.

20.3

Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte.

20.4

Fastsettelse av budsjett for inneværende kalenderår.

 

20.5

Saker som er foreslått etter § 19.4

20.6

Valg av minimum tre styremedlemmer hvorav en velges som leder og en velges som kasserer. Ut over dette konstituerer styret seg selv. Medlemmer av styret velges for to år, det skal fortrinnsvis velges halvparten av styret hvert år slik at man oppnår kontinuitet/sikrer kontinuitet i styret.

 

Årsmøtet er forpliktet til å sikre at et flertall i det valgte styret, til sammen består av barn og unge til og med 30 år som har en psykisk lidelse og/eller er pårørende.

 

Til styret kan kun velges medlemmer som oppfyller kravene til medlemskap i hele årsmøteperioden.

20.7

Valg av valgkomité på fortrinnsvis to medlemmer etterstrebes.

 

Valgkomiteens innstilling må i tilfelle sendes ut senest 2 uker før årsmøtet.

 

Til valgkomiteen kan kun velges medlemmer som oppfyller kravene til medlemskap i hele årsmøteperioden.

 

20.8

Valg av en revisor for lokallag som ikke har skriftlig avtale med ekstern registrert eller statsautorisert revisor.

 

Revisorene for lokallaget kan ikke være nåværende eller tidligere kjærester, ektefelle/partnere/samboere, søsken eller i nær familie i rett opp/nedstigende linje med hverandre eller noen i styret.

 

For ekstern revisor gjelder ingen aldersgrense.

 

20.9

I landsmøteår oppfordres årsmøtet til å velge delegater og varamedlemmer til landsmøtet.

 

Dersom et lokallag stiftes etter fristen for årsrapport kan stiftelsesmøtet velge delegater og varamedlemmer og melde disse inn til administrasjonen.

§ 21 MØTELEDELSE OG STEMMEGIVING PÅ ÅRSMØTET

21.1

Årsmøtet ledes av møteleder og sekretær som velges ved møtets åpning. (jfr § 20.1)

21.2

For å kunne la seg velge til styret samt å delta i møtets forhandlinger med tale- og forslagsrett, samt stemmerett, må man ha betalt kontingent for inneværende år.

21.3

Med de unntak som følger av vedtektene, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall.

21.4

Alle valg skal foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag til samme tillitsverv, eller når et medlem ber om det. Forøvrig skjer behandlingen gjennom åpne avstemninger.

21.5

Lokallagets styre plikter å være tilstede på årsmøtet. Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Alle forslag, vedtak og valg føres inn i protokollen, som skal godkjennes av de valgte protokollunderskriverne.

 

§ 22 STYRETS OPPGAVER

22.1

Styret er lokallagets høyeste myndighet mellom årsmøtene og har det daglige ansvar for driften av lokallaget.

22.2

Styremøter skal holdes så ofte virksomheten og forvaltningen av lokallagets midler tilsier det.

22.3

Styret er vedtaksført når minst halvparten av det til enhver tid sittende styrets medlemmer er til stede.

 

Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

22.4

Styret leder virksomheten i samsvar med Mental Helse Ungdoms vedtekter program og ut fra organisasjonsmessige beslutninger på årsmøtet.

22.5

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen godkjennes på neste ordinære styremøte.

22.6

Styret plikter å ha en god regnskapsførsel. Mental Helse Ungdoms retningslinjer for økonomiforvaltning skal følges.

22.7

Leder og kasserer, samt tillitsvalgte som underskriver på vegne av/tegner for lokallaget kan ikke være nåværende eller tidligere kjærester, ektefelle/partnere/samboere, søsken eller i nær familie i rett opp/nedstigende linje med hverandre.

 

§ 23 OPPLØSNING AV LOKALLAG

23.1

Oppløsningsvedtak av et lokallag må skje på et årsmøte, hvor minst 3/4 av de fremmøtte støtter en oppløsning av laget.

23.2

Sentralstyret skal arbeide aktivt for å reorganisere lokallag. Dersom det ikke har vært rapportert aktivitet i laget det siste året, kan sentralstyret innkalle til årsmøte og eventuelt beslutte nedleggelse.

23.3

Ved oppløsning av et lokallag skal lagets aktiva inndras og ivaretas på best mulig måte av sentralstyret, og skal anvendes til reorganisering av lag eller aktivitet i den regionen lokallaget sorterer inn under.

 

Om slik reorganisering ikke er gjennomført innen to år fra oppløsningsvedtak, kan midlene benyttes til verving av medlemmer og/eller verving av støttespillere.

 

Det er opp til sentralstyret å avgjøre hvordan de inndratte midler skal brukes.

 

§ 24 DESISJONSKOMITE

24.1

Desisjonskomiteen er valgt av landsmøtet i Mental Helse Ungdom og er ansvarlig ovenfor dette organ.

24.2

 

Desisjonskomiteens oppgaver er:

 

1.       Å Behandle anker over kjennelser truffet av sentralstyret i saker om forføyning.

 

2.      Ansvarlig for intern revisjon. Komiteen skal vektlegge økonomiske forhold i sin rapportering til landsmøtet.

 

Å kontrollere organisasjonens virksomhet og avgi beretning til Landsmøtet. Beretningen skal vurdere organisasjonens økonomiske stilling, forvaltningspraksis samt gi en generell vurdering av virksomheten i forhold til grunndokumentenes bestemmelser.

3.      Ved tvist om forståelsen av vedtektene skal tvisten avgjøres av desisjonskomiteen. Partene kan anke desisjonskomiteens avgjørelse til landsmøtet. Anke hindrer ikke iverksetting av vedtak. Anken må fremsettes innen fire uker etter at meldingen om vedtak er mottatt av vedkommende part.

 

24.3

 

Desisjonskomiteens saksbehandlingsregler i sak om forføyning.

 

Desisjonskomiteen avgjør forføyningssaker på en av følgende måter:

 

1.       Desisjonskomiteen stadfester Sentralstyrets kjennelse.

 

2.      Desisjonskomiteen avsier kjennelse.

 

Desisjonskomiteens kjennelse i forføyningssaker er endelig og kan ikke ankes/påklages.

 

Desisjonskomiteen kan imidlertid på eget initiativ eller ved oppfordring ta opp forføyningen til ny behandling om det skulle fremkomme nye opplysninger.

 

24.4

Desisjonskomiteen kan avholde høringer I forføyningssaker plikter begge parter, herunder anklaget og sentralstyret, å møte.

24.4

Generalsekretær er sekretær for desisjonskomiteen.

Vedtatt: 19.10.2012

Revidert: 20.10.2013

Revidert: 05.10.2014

Revidert: 30.10.2016

 

Les mer

Om oss

Hvem er vi?

Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 30 år. Vi jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. Våre verdier er Mot, Åpenhet og Likeverd

Hva er vårt mål?

Vårt mål er at alle barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse. Vårt viktigste virkemiddel er å synliggjøre den erfaringsbaserte kunnskapen som medlemmene våre innehar, slik at denne kunnskapen kan bidra til å utvikle et bedre hjelpesystem.

Vi er en organisasjon for de som ønsker et samfunn som ivaretar innbyggernes psykiske helse. Vårt mål er å engasjere flest mulig i dette ved å støtte arbeidet i Mental Helse Ungdom. Gjennom våre fylkes– og lokallag tilrettelegger vi for aktiviteter og nettverk, sosialpolitisk arbeid. Arbeidet med å styrke og ivareta medlemmenes ressurser og å rekruttere nye, pågår kontinuerlig.

Hvordan jobber vi?

Mental Helse Ungdom ønsker å være en tydelig stemme som jobber for at alle skal kunne ha en best mulig psykisk helse. Gjennom å etablere plattformer for samarbeid mellom brukere, pårørende, hjelpeapparat og samfunnet, ønsker vi å sikre at alle får sine rettigheter og muligheter ivaretatt.

Les mer