Bobilen

Prosjektet er i korte trekk et mobilt samtalerom hvor formålet er å møte opp der ungdom oppholder seg for å gi muligheter for veiledningssamtaler.

29.mar   |   Prosjekt

Mental Helse Ungdom har de senere år skaffet seg god kompetanse på rådgivning(rettighetstelefonen), veiledning (POFU og En som Lytter) og brukermedvirkning (Brukermedvirkningsprogrammet). Mange organisasjoner utøver lavterskel veiledning på det somatiske, herunder seksualopplysning, mat, ernæring og kosthold, etc. Andre organisasjoner og foreninger driver i tillegg helsetjenester, klinikker og sykehus, eksempelvis Norske kvinners sanitetsforening eller Blåkors . Mental Helse Ungdom ønsker å etablere et lavterskel samtaletilbud på psykisk helse ved hjelp av egne ansatte og frivillige. Vårt personell vil i likhet med øvrig personell i helse- og omsorgstjenesten inneha taushetsplikt. Selv om dette tilbudet vil dreie seg om rådgivning på helsefeltet og ikke helsehjelp i lovens forstand, vil de samme prinsippene og taushetsplikt ligge til grunn. Taushetsplikten skal verne om pasientens personvern og integritet, sikre befolkningens tillit til helse- og omsorgstjenesten og sikre kvalitet i helse- og omsorgstjenesten.

Målsettingen i prosjektet er å bidra til en bedre psykisk helse hos ungdomsbefolkningen gjennom å etablere en bedre tilgjengelig og gratis førstelinjetjeneste for barn og ungdom uten terskel der de oppholder seg. Bobilen skal være et samtalerom der ungdommene ferdes, og et sted hvor ungdom kan hente informasjon om temaer innenfor psykisk helse, vold, overgrep og mobbing.

Prosjekter