Unge samers psykiske helse

Den samiske befolkningen har vært utsatt for store overgrep i flere århundrer. Dette prosjektet skall kartlegge unge samers psykiske helse og se på hvilke beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer som spiller inn. Tiltakene vil nå ut til både ungdommer og voksne, og vil være med på å styrke samisk identitet og kultur som noe helsebringende, mangfoldig og positivt.

07.mai   |   Prosjekt

Den samiske befolkningen lever fremdeles med sosiale stigma, og noen grupper blant samene er mer utsatt enn andre. Forskning anerkjenner dette, og kan vise til at den samiske befolkningen lever med en høyere utsatthet for diskriminering og hets, med dårligere levekår som resultat. I Selvmordsforebyggende plan blant samer i Norge, Sverige og Finland påpekes det at selvmord er et stort folkehelseproblem blant verdens urfolk, og spesielt for urfolkene i Arktis.

Prosjektet skal kartlegge unge samers psykiske helse og se på hvilke beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer som spiller inn. Tiltakene vil nå ut til både ungdommer og voksne, og vil være med på å styrke samisk identitet og kultur som noe helsebringende, mangfoldig og positivt.
Prosjektet ledes av koordinator i 80% stilling. Forskere (UiT og UiO) har ansvar for å gjennomføre kvalitativ og kvantitativ kartlegging. Forskere skriver rapport på bakgrunn av funn og analyser. Informanter til kartlegging rekrutteres bl.a. ved hjelp av samiske ungdomsorganisasjoners nettverk. Rapporten lanseres i Oslo samt fire kommuner med samisk språkforvaltning.

Tiltakene vil følge resultater fra kartlegging, og fokusere på beskyttelses- og risikofaktorer som kommer frem. En nettside med informasjon om prosjektet vil lanseres der alle digitale produksjoner vil være tilgjengelige. Vi vil produsere tre videoer på nord, – sør- og lulesamisk. Vi skal også lansere en chat på nettsiden som fungerer som en trygg arena hvor en kan snakke med likepersoner om psykisk helse. Vi skal også holde foredrag for helsetjenester i minst fire kommuner med samisk språkforvaltning. I tillegg skal vi besøke minst tre samiske festivaler i løpet av prosjektperioden og arrangere workshops/debatter for ungdom som tematiserer beskyttelsesfaktorer, identitet og fellesskap som innfallsport til god psykisk helse.
Alt materiale til kartlegging vil produseres i samarbeid med de samiske ungdomsorganisasjonene SUPU, Noereh og NSR U, i tillegg til alle tiltak.

Prosjekter