Unge samers psykiske helse

Dette prosjektet skal kartlegge unge samers psykiske helse og se på hvilke beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer som spiller inn. Tiltakene vil nå ut til både ungdommer og voksne, og vil være med på å styrke samisk identitet og kultur som noe helsebringende, mangfoldig og positivt.

Er du samisk ungdom og vil bidra til prosjektet?
Svar på spørreundersøkelsen som du finner link til under!

07.mai   |   Prosjekt

Ta meg til spørreundersøkelsen

Illustrasjon: Àrvu

Spørreundersøkelse

Du som er samisk ungdom i aldersspennet 16-31 år kan være med på å bidra til at den psykiske helsen blant samisk ungdom bedres. Dette kan du gjøre gjennom å delta i spørreundersøkelsen vår som du finner her.

Anonymitet

Besvarelsen er helt anonym. I siste del av undersøkelsen vil du bli spurt om å legge igjen e-postadresse. Det er for å kunne ta kontakt igjen for å se utviklingen av den psykiske helsen blant samisk ungdom. Å legge igjen e-postadresse vil ikke bli koblet opp mot din besvarelse og din anonymitet vil bli ivaretatt.

Premie

Ved å delta (og legge igjen e-postadresse) er du også med i trekningen av to festivalpass for Màrkomeannu 2021!

Om prosjektet

Den samiske befolkningen lever fremdeles med sosiale stigma, og noen grupper blant samene er mer utsatt enn andre. Forskning anerkjenner dette, og kan vise til at den samiske befolkningen lever med en høyere utsatthet for diskriminering og hets, med dårligere levekår som resultat. I Selvmordsforebyggende plan blant samer i Norge, Sverige og Finland påpekes det at selvmord er et stort folkehelseproblem blant verdens urfolk, og spesielt for urfolkene i Arktis.

Prosjektet skal kartlegge unge samers psykiske helse og se på hvilke beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer som spiller inn. Tiltakene vil nå ut til både ungdommer og voksne, og vil være med på å styrke samisk identitet og kultur som noe helsebringende, mangfoldig og positivt.
Prosjektet ledes av koordinator i 80% stilling. Forskere (UiT og UiO) har ansvar for å gjennomføre kvalitativ og kvantitativ kartlegging. Forskere skriver rapport på bakgrunn av funn og analyser. Informanter til kartlegging rekrutteres bl.a. ved hjelp av samiske ungdomsorganisasjoners nettverk. Rapporten lanseres i Oslo samt fire kommuner med samisk språkforvaltning.

Tiltakene vil følge resultater fra kartlegging, og fokusere på beskyttelses- og risikofaktorer som kommer frem. En nettside med informasjon om prosjektet vil lanseres der alle digitale produksjoner vil være tilgjengelige. Vi vil produsere tre videoer på nord, – sør- og lulesamisk. Vi skal også lansere en chat på nettsiden som fungerer som en trygg arena hvor en kan snakke med likepersoner om psykisk helse. Vi skal også holde foredrag for helsetjenester i minst fire kommuner med samisk språkforvaltning. I tillegg skal vi besøke minst tre samiske festivaler i løpet av prosjektperioden og arrangere workshops/debatter for ungdom som tematiserer beskyttelsesfaktorer, identitet og fellesskap som innfallsport til god psykisk helse.
Alt materiale til kartlegging vil produseres i samarbeid med de samiske ungdomsorganisasjonene SUPU, Noereh og NSR U, i tillegg til alle tiltak.

Prosjekter