UngHørt

Tilbudet fra psykisk helsevern til hørselshemmede og døve er ikke i samsvar med deres behov. Døve og hørselshemmede unge tar ofte senere kontakt med psykiske helsetjenester enn sine hørende jevnaldrende, og viser flere symptomer på angst og depresjon enn gjennomsnittet. Prosjektet UngHørt skal, ved hjelp av forskning og brukermedvirkning bidra til å bedre helsetilbudet rettet mot unge hørselshemmede og døve.

03.mar   |   Prosjekt

Flere studier har dokumentert at forekomsten av psykiske helseproblemer er høyere hos hørselshemmede og døve, enn hos den hørende befolkningen. Det ordinære tjenesteapparatet behersker ikke tegnspråk, og kjenner heller ikke til de døve og hørselshemmedes kultur og livssituasjon, noe som kan senke kvaliteten på behandlingen de blir tilbudt. På bakgrunn av dette har Mental Helse Ungdom valgt å starte prosjektet UngHørt for å sørge for at unge hørselshemmede og døve blir sett og hørt av helsetjenestene.  

Tilbudet fra psykisk helsevern til hørselshemmede og døve er ikke i samsvar med deres behov. Døve og hørselshemmede unge tar ofte senere kontakt med psykiske helsetjenester enn sine hørende jevnaldrende, og viser flere symptomer på angst og depresjon enn gjennomsnittet. Det er ikke bare, bare å skulle ta kontakt med psykiske helsetjenester når man er døv eller hørselshemmet, og mange unge venter altfor lenge før de får den hjelpen de har rett på.  

UngHørt er et prosjekt som skal kartlegge hvilke behov døve og hørselshemmede unge har når det kommer til psykisk helsehjelp. Målet er å finne ut hva som kan gjøre det enklere for unge hørselshemmede og døve å ta kontakt med helsetjenester og hvordan behandlingen kan gjøres bedre ut fra deres reelle behov.  

For å samle informasjon om hvordan hørselshemmede og døve ungdom opplever sitt møte med psykiske helsetjenester skal det gjennomføres en kartlegging der målet er å finne ut hvordan helsetjenestene kan gi et bedre tilbud til denne målgruppen. Gjennom prosjektet skal det produseres to veiledere på bakgrunn av kartleggingsrapporten. Resultatene av kartleggingen skal brukes til å veilede helsetjenester og brukermedvirkere, samt synliggjøre behovene for et bedret tilbud ovenfor politikere og andre beslutningstakere.  

Målet er å gi unge hørselshemmede og døve verktøy de kan bruke for å få en varig god psykisk helse. Gjennom prosjektet skal målgruppen tilbys kurs i brukermedvirkning, slik at de skal få verktøy til å utvikle seg som foretaksomme brukermedvirkere, og selv ta aktiv del i å forme helsetjenestene.  

Prosjektet ledes av en prosjektkoordinator i 100% stilling, og gjennomføres i samarbeid med forskerne Terje Olsen og Patrick Kermit fra FAFO og NTNU. Prosjektet skal samarbeide tett med interesseorganisasjoner for unge hørselshemmede og døve som Hørselshemmedes Landsforbund Ungdom og Norges Døveforbund Ungdom for å sikre reell brukermedvirkning.

Har du spørsmål om prosjektet?
Ta kontakt med prosjektkoordinator Katie Moriggi  på e-post: [email protected]