Personvern

Dette er generell informasjon om hvordan Mental Helse Ungdom behandler personopplysninger. At vi behandler personopplysningene dine betyr at vi blant annet samler inn, registrerer og lagrer opplysninger du har gitt oss når du har vært i kontakt med oss.

Grunnleggende om personvern

Det er en rekke krav til hvordan opplysningene dine skal behandles for å ivareta ditt personvern på en lovlig og sikker måte. Nedenfor kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine, og hvilke rettigheter det gir deg at vi gjør det.


Før du leser videre ønsker vi at du skal vite at Mental Helse Ungdom er avhengig av tillit hos våre medlemmer og givere, relevante fagmiljø, offentlige bidragsytere og samfunnet generelt, men aller mest skal vi å ha tillit hos barn og unge som ønsker å komme i kontakt med oss. Vi skal ivareta denne tilliten ved å behandle personopplysninger lovlig og med respekt for de registrerte. Dette innebærer at vi har gode, oppdaterte og tilstrekkelige rutiner for behandlingen av personopplysninger, og at dette er et fokusområde i vår organisasjon. For Mental Helse Ungdom er det viktig at personopplysninger behandles på en måte som sikrer at de grunnleggende personvernprinsippene ivaretas.


Mental Helse Ungdom behandler kun personopplysninger i den grad lovgivningen pålegger eller gir organisasjonen adgang til slik behandling, der de som kontakter oss har samtykket til dette, eller dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en berettiget interesse for organisasjonen.

1. Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Fordi du har søkt rådgivning per e-post, telefon, brev eller annet medium:

Fordi du har vært på leir, eller andre tjenester/prosjekter i Mental Helse Ungdom

Fordi du er fast giver

Fordi du er medlem

Fordi du har gitt oss enkeltgaver én eller flere ganger

Fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev

Fordi du er eller har vært mottaker av informasjonsmateriell

Fordi du er kontaktperson hos en tredjepartsaktør som vi har en avtale med

2. Hvor henter vi personopplysningene om deg fra?

For det aller meste behandler vi personopplysninger du gir direkte til oss. Som vi har forklart i punkt 1, gir du oss for eksempel personopplysninger når du tar kontakt med oss om du har spørsmål eller trenger hjelp, eller når du gir oss en gave.


Noen ganger ber vi andre om dine personopplysninger, men ikke uten at du har sagt det er greit først.

3. Hvilke personopplysninger behandler vi om deg?

Hva slags personopplysninger Mental Helse Ungdom behandler om deg avhenger av hvordan du er kommet i kontakt med oss.


Personopplysningene vi behandler er typisk:

  • Kontaktopplysninger som navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse.
  • Personnummer, til skattemelding når gave på over 500,- er gitt.
  • Giverhistorikk som for eksempel om du er fast giver, når du gav oss en gave sist og hvor mye du har gitt.

4. Hvordan behandler vi dine personopplysninger?

Hvordan vi kan behandle dine personopplysninger følger strenge lover og regler. Mental Helse Ungdom må følge den norske personopplysningsloven og EUs personvernforordningen General Data Protection Regulation 2016/679 når vi behandler dine personopplysninger.


Hva vi gjør med dine personopplysninger avhenger av hvorfor du har kontaktet oss.

Behandling av dine personopplysninger dersom du:

er fastgiver eller medlem

har gitt oss én eller flere enkeltgaver

har søkt om eller vært på leir eller andre tjenester/prosjekter

har meldt deg på vårt nyhetsbrev

er eller har vært mottaker av informasjonsmateriell

er eller har vært påmeldt et kurs og/eller undervisningsopplegg som vi arrangerer

er eller har vært kontaktperson hos en tredjepartsaktør vi har avtale med

5. Hvordan tar vi vare på personopplysningene dine?

Vi beskytter dine personopplysninger på ulike måter, for eksempel gjennom brannmurer, passord og ved å kontrollere hvem som har tilgang til bygningene våre. Det er bare godkjente personer som kan få tilgang til personopplysningene dine, og vi sikrer at våre ansatte bare behandler personopplysninger i datasystemene på en lovlig måte.

6. Hvem kan få utlevert dine personopplysninger fra oss?

Som hovedregel gir vi ikke dine personopplysninger til noen andre uten at du sier det er greit.


Men, det er noen viktige unntak fra dette:


  • Hjelpetjenestene våre, som hjelpechat, jusschat og kostholdchat: Dersom vi får inn spørsmål eller kommentarer som gjør at vi tror det kan være fare for ditt liv eller helse, må vi følge avvergingsplikten og melde fra til politiet. I slike tilfeller går avvergingsplikten foran taushetsplikten. Mental Helse Ungdom har tilgang på IP-adresser fra chaten som vi utleverer til Politiet om nødvendig, slik at de kan forsøke å hjelpe.
  • Mental Helse Ungdom er pliktig å avverge et straffbart forhold dersom det kommer frem i samtalen at en av våre innskrivere utsettes for eller planlegger straffbare handlinger, og samtalens innhold kan føre til identifisering av personen vi snakker med. Dette gjelder kun planlagte straffbare handlinger som for eksempel fysisk eller psykisk mishandling, seksuelle overgrep eller drap.
  • Vi gir giverinformasjon til skattemyndighetene for å sikre at giverne våre får fradrag for gaver til veldedige organisasjoner.
  • Av og til arrangerer vi underskriftskampanjer. Da samler vi inn underskrifter fra de som støtter oss, og gir listene til for eksempel politikere på Stortinget. Vi bruker kun underskriften din slik dersom du selv har valgt å signere den aktuelle kampanjen, og aldri ellers.
  • Dersom det følger av lov at vi har plikt til å utlevere personopplysninger, gjør vi det.


Overføring av personopplysninger til databehandlere anses ikke som utlevering.

7. Mental Helse Ungdoms bruk av databehandlere

I noen tilfeller bruker Mental Helse Ungdom andre virksomheter til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne - det vil si at vi bruker databehandlere. Databehandlerne kan være leverandører av systemer som e-postklient, systemene hvor vi laster opp opplysninger om giverne våre og skyløsninger hvor vi kan lagre opplysningene vi får fra dere som spør oss om hjelp.


At andre hjelper til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne regnes ikke som å utlevere personopplysninger.


Siden databehandlerne behandler personopplysninger på vegne av oss, passer vi på å ha avtaler som sikrer at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket og de kravene stiftelsen stiller til behandling av personopplysninger. Vi stiller de samme kravene til at databehandlerne skal behandle personopplysningene lovlig og med respekt, som vi gjør til oss selv.

8. Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Mental Helse Ungdom oppbevarer personopplysningene dine så lenge vi har gyldig formål og behandlingsgrunnlag til å behandle opplysningene. Dette betyr for eksempel at dersom vi behandler personopplysninger om deg fordi du har samtykket til at vi kan gjøre det, må vi slette eller anonymisere personopplysningene dersom du trekker ditt samtykke og vi ikke har andre lovlige grunner til å oppbevare opplysningen. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppsagt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre vi da har andre lovlige grunner til å oppbevare opplysningene.


Dersom vi behandler personopplysninger for å oppfylle en rettslig forpliktelse, så skal opplysningene slettes når forpliktelsen er oppfylt. Dette gjelder med mindre vi har andre lovlige grunner til å oppbevare opplysningene.


Personopplysninger som behandles for å ivareta en berettiget interesse for Mental Helse Ungdom skal slettes når det ikke lenger er mulig å dokumentere en berettiget interesse som må veie tyngre enn hensynet til den registrerte. Dette kan for eksempel være fordi behovet for opplysningene ikke lenger er like sterkt, eller fordi opplysningene etter en tid blir utdaterte.


Samtaler fra chate-tjenester, lagres hos Mental Helse Ungdom i 72 timer, før de blir slettet.

9. Hvem er ansvarlig for opplysningene vi behandler om deg?

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg er Mental Helse Ungdom ved generalsekretær Adrian Lorentsson.


Kontaktinformasjonen til Mental Helse Ungdom er:


Adr.: Mental Helse Ungdom


Dronningens gate 17


0154, OSLO


E-post: [email protected]


Tlf.: 21456100


Org.nr.: 991 267 360


I tillegg har vi opprettet et personvernombud som du kan kontakt hvis du har spørsmål om personvern i Mental Helse Ungdom, ønsker å få informasjon om opplysninger vi har registrert om deg, eller vil be oss om å rette feil.


Vårt personvernombud er Thomas Kallerud, og han kan kontaktes på [email protected] eller 21456100.

Vårt personvernombud

Dersom du lurer på hvilke av våre databehandlere som behandler personopplysninger om deg kan du ta kontakt med vårt personvernombud, Thomas Kallerud på [email protected] eller kontakt oss på 214 56 100.

10. Dine rettigheter når vi behandler dine opplysninger

Reglene om personvern skal sikre at dine personopplysninger blir behandlet på en lovlig og sikker måte. I tillegg gir disse reglene deg noen viktige rettigheter som vi må oppfylle når vi behandler personopplysninger om deg.


For det første har du rett på innsyn i hvilke personopplysninger Mental Helse Ungdom har registrert om deg. Dette innebærer at du har rett til å få informasjon om:


Hvilke konkrete personopplysninger vi behandler om deg,


hvor disse er hentet fra,


til hvilke formål (oppgaver) de blir brukt, og


om det har blitt videre til noen andre, og hvem de i så fall har blitt gitt videre til.


Opplysningene skal gis skriftlig, og elektronisk dersom forespørselen er elektronisk.

Andre viktige rettigheter:

Rett til å få korrigert opplysninger

Rett til å få opplysninger slettet

Rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenses

Rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen

Rett til å kreve dataportabilitet

Vil du kontakte oss om dine rettigheter?

For å benytte deg av dine rettigheter, kan du ta kontakt med vårt personvernombud Thomas Kallerud, på [email protected]. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. For at vi skal kunne svare på din henvendelse ber vi deg om å bekrefte identiteten, din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi kan besvare din henvendelse. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke til andre som utgir seg for å være deg.


Dersom du opplever at vi ikke behandler personopplysningene dine i tråd med regelverket, eller vi ikke oppfyller dine rettigheter, har du mulighet til å klage. Du kan kontakte vårt personvernombud Thomas Kallerud på [email protected] eller 21456100 dersom du har spørsmål, eller du kan sende klagen direkte til ham. Du kan også sende eventuelle klager til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på www.datatilsynet.no

11. Bruk av informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å få kunnskap om hvordan du bruker nettsidene og appene våre. Informasjonen bruker vi for å forbedre og videreutvikle brukeropplevelsen. Denne type informasjon kan for eksempel være informasjon om hvordan du havnet på siden vår, og hvordan du navigerer rundt på siden.

12. Endringer

Hvis det skulle skje endringer i våre tjenester eller i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Det må oppdateres eller endres. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Hei! Dette er en splitter ny nettside, og for tiden arbeider vi med å legge inn alt innhold.

Trykk her for å komme til den gamle nettsiden.